Vyhledávání
Otázky a odpovědi pro vyučující

Důležité telefonní linky
Helpdesk 4444
Správa IT FLD 3744
Podpora uživatelů 3810
DTP 3741
Vrátnice FLD 3772
Ostraha ČZU 2197
Podatelna 2098
Správa telefonní sítě 4777

1. Helpdesk ČZU


1.1. Co je Helpdesk?
Helpdesk ČZU je tzv. Single Point of Contact, tedy jednotné místo pro nahlašování požadavků a incidentů. Pracovní doba Helpdesku je od 7:00 - 17:00. Helpdesk sídlí v budově rektorátu v místnosti 003. Pracovníci heldpesku jsou zaměstnanci OIKT.
1.2. Kontaktování Helpdesku
Helpdesk můžete kontaktovat následujícími způsoby:
1) Pomocí webové aplikace http://helpdesk.czu.cz. Návod na použití aplikace je ke stažení zde.
2) Pomocí e-mailové adresy helpdesk@czu.cz.
3) Telefonicky na +420 22438 4444.

2. Univerzitní informační systém - UIS


2.1. Přístup do UIS
Univerzitní informační systém (UIS) je dostupný na adrese http://is.czu.cz/. Pro přístup klikněte na odkaz Přihlášení do osobní administrativy UIS a zadejte Váš login a heslo.
2.2. Změna hesla v UIS
Změnu hesla provedete kliknutí na odkaz Změna hesla v části "Nastavení informačního systému" (nutno kliknout na šipku, která zpřístupní všechny odkazy).
Po úspěšné změně hesla dojde k synchronizaci hesla s ostatními portály (Novell, Intranet, Groupwise, Moodle, CV atd.). Synchronizace hesla trvá cca 1 minutu.

Pokud máte heslo zadané administrátorem, z bezpečnostních důvodů není možný přístup k e-mailu, novellu a dalším portálům. V případě, že máte heslo nastavené administrátorem, po přihlášení do UIS se zobrazí následující informace. Heslo si změňte kliknutím na odkaz zde.
2.3. Ztráta hesla do UIS
V případě, že jste heslo do UIS zapomněli, kontaktujte pracoviště Helpdesk ČZU, které provede změnu nastavení nového hesla.

3. Groupwise


3.1. Přístup do Groupwise přes webové rozhraní
Do e-mailové schránky můžete přistupovat zadáním adresy http://mail.fld.czu.cz/ do internetového prohlížeče. Pro přístup do schránky zadejte login a heslo, které používáte pro přístup do UIS. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme nechat označenou volbu "Toto je veřejný nebo sdílený počítač".
3.2. Problém přeplněné schránky
Pokud Vás e-mailová schránka upozorňuje na překročení limitu schránky (zpravidla 80% kapacity) je třeba e-maily ze schránky odstranit.

Jsou dvě možnosti:
1) Smazání e-mailů - nejúčinnější je seřadit e-maily podle velikosti a ty největší e-maily následně smazat a vysypat koš.
2) Využít archivaci e-mailů - označíte e-maily a kliknete na ně pravým tlačítkem myši. Z menu vyberte volbu "Archiv". Tím dojde k přesunu e-mailů z online schránky do archivu, který je uložený na lokálním disku desktopové stanice, ze kterého byla archivace spuštěna. Více o archivaci naleznete v tomto manuálu.
3.3. Proč mi nejde vysypat koš v Groupwise?
E-maily je možné ze schránky smazat až poté, co se zálohují. Záloha probíhá každý den v noci. Většinou nejdou smazat e-maily ze stejného dne. Také se to může týkat e-mailů z předchozího dne, které přišly do schránky až po zálohování.
3.4. Rozšířená nastavení schránky
Aplikace Groupwise umožňuje vytváření pravidel pro automatické činnosti (automatická odpověď, přesun e-mailu do složky, přeposlání e-mailu, definování podpisu atd.). Podrobný popis jak schránku v případě potřeby nastavit je ke stažení zde.
3.5. Instalace Groupwise na domácí PC
Instalaci aplikace Groupwise naleznete v archivu na síťovém disku N:/Novell Groupwise/gw14.exe. Instalaci si stáhněte např. z netstorage na lokální disk ve svém domácím počítači a klikněte na instalační soubor. Instalace probíhá standardním způsobem, není třeba nic nastavovat. Po úspěšném dokončení instalace se Vám na ploše zobrazí ikona programu a v nabídce start vytvoří složka "Novell Groupwise". Při prvním spuštění programu musíte nastavit adresu serveru dle tohoto obrázku.
3.6. Nevyžádaný e-mail (spam)
Pokud vám přijde nevyžádaný e-mail, můžete ho v prostředí aplikace Groupwise „přesunout“ do adresáře „Nevyžádaná pošta“. Po přesunutí se Vás GW zeptá, zda chcete filtrovat poštu z této konkrétní adresy popř. z celé internetové domény.
3.7. Nevyžádaný e-mail s virovou hrozbou, popř. s výzvou o zadání hesel
Na takovýto podvodný e-mail nereagujte, ani kdyby přišel z domény ČZU. Většinou budete přesměrování na jinou doménu mimo ČZU. E-mail přepošlete bezpečnostnímu manažerovi ČZU Ing. Janu Borákovi, který vyhodnotí závažnost e-mailu.
3.8. Synchronizace e-mailu s mobilním telefonem
Kontaktujte pracoviště Helpdesk ČZU a požádejte je o přidání do synchronizační skupiny "Datasync". Až budete do skupiny přidaní, nastavte si vaše mobilní zařízení dle tohoto návodu.

4. Novell


4.1. Připojení k síti
K síti novell se připojíte následujícími způsoby:
1) Připojení do sítě novell při přihlášení do lokálního účtu.
2) Dodatečné připojení k síti pomocí červeného "N" vpravo dole u hodin.

Po připojení do sítě se vám namapují síťové disky P (váš privátní), Q (katedrový), R (fakultní), U (mezifakultní pro FŽP a FLD), X (pro celou ČZU).
Více o připojení k síti Novell včetně bližšího popisu síťových disků naleznete v tomto manuálu.

5. HW/SW podpora


5.1. Hlášení incidentů a požadavků
Požadavky na SW vybavení PC (instalace programů, reinstalace OS, instalace tiskáren apod.) nahlašujte na pracoviště Helpdesk ČZU.
Problémy na učebnách můžete nahlásit osobně fakultním správcům IT (dveře č. L114, budova FLD).
5.2. Standardní instalace PC/NB
Na většině PC je standardní instalace + volitelné programy, které jsou licencovány univerzitou/fakultou/katedrou nebo jsou volně šiřitelné pro organizace. Standardní instalace je k nahlédnutí zde.
5.3. Požadavky na SW nad rámec standardní instalace
Open source programy, které potřebujete pro pracovní účely na fakultě, je možné instalovat na školní zařízení prostřednictvím požadavku zaslaného na Helpdesk ČZU. Do e-mailu sdělte vaše jméno, IP adresu počítače, kancelář, telefonní kontakt, název SW a odkaz ke stažení SW.
5.4. Práva k lokálním účtům
Každý uživatel fakultního/univerzitního PC/NB má na tomto zařízení vytvořený lokální účet s uživatelskými právy na úrovni "User".
5.5. Připojení koncových zařízení do kabelové sítě
Zařízení, které je možné připojit ke kabelové síti musí být výhradně v majetku fakulty/univerzity a musí splňovat následující pravidla:
- uživatelský účet s uživatelskými právy na úrovni "USER",
- na zařízení je nainstalovaná verze OS (Windows 7 a vyšší) ve vlastnictví ČZU,
- platná a aktualizovaná verze antiviru,
- zařízení musí být schváleno fakultními správci IT.
5.6. Připojení wifi Eduroam
Návody na připojení notebooků, telefonů a tabletů k wifi síti Eduroam naleznete na eduroam.czu.cz.
5.7. Nákup IKT
Veškeré nákupy informačních a komunikačních technologií je nutno konzultovat s fakultními správci IT. Zařízení zakoupená bez souhlasu správců nebude možno připojit ke kabelové síti fakulty a tato zařízení nebudou spadat pod správu fakultních správců IT. Na fakultě vytváříme jednotné prostředí (zařízení s MS Windows na platformě Intel), proto vždy doporučujeme nákupy korporátních PC/NB. Při výběru zařízení zohledňujeme kvalitu a užitnost zařízení a kvalitu servisu.
5.8. Nákup spotřebního materiálu
Nákup spotřebního materiálu (např. cartridge a tonery) si katedry řeší svépomocí včetně jeho ekologické recyklace.
5.9. Vzdálený přístup do sítě ČZU (VPN)
Pro umožnění přístupu do sítě ČZU pomocí VPN postupujte dle tohoto návodu.

Po udělení přístupu do VPN je nutno nastavit vaši pracovní stanici pro umožnění vzdáleného přístupu. Opět přes pracoviště Helpdesk ČZU zadejte požadavek na úpravu stanice.
5.10. Synchronizace e-mailu s mobilním telefonem
Kontaktujte pracoviště Helpdesk ČZU a požádejte je o přidání do synchronizační skupiny "Datasync". Až budete do skupiny přidaní, nastavte si vaše mobilní zařízení dle tohoto návodu.
5.11. Zapůjčení IKT techniky
Fakultní správci IT mohou zapůjčit notebook, přenosné plátno, projektor a přenosné ozvučení pro účely výuky, popř. propagace fakulty. Žádáme potenciální žadatele o zapůjčení, aby kontaktovali fakultní správce IT minimálně dva pracovní dny předem.
5.12. Programové vybavení učeben
O programové vybavení učeben se stará Ing. Petr Dlubal. Před koncem letního semestru jsou e-mailem všichni zaměstnanci fakulty vyzváni, aby formou dotazníku napsali své požadavky na programové vybavení učebny pro následující akademický rok.
Programové změny v průběhu semestru nejsou možné.
5.13. Výuka na učebnách
Vyučující odpovídá za stav učebny po skončení jeho výuky. Před zahájením vlastní výuky zkontrolujte stav učebny a případné zjištěné závady na vybavení ihned nahlaste fakultním správcům IT. Na učebnách je zakázaná konzumace jídla a pití bez výjimek! Nenechávejte studenty v učebně bez dozoru. Po skončení výuky se odhlaste z počítače. Projektory vypínejte po poslední vyučovací hodině, nebo pokud na vaši výuku nenavazuje žádná další výuka téhož dne.
5.14. Zálohování dat
Bezpečné zálohování dat znamená kopírovat dat pravidelných intervalech (např. každý pátek) na jiný disk než běžně používáte ve vašem počítači. Disk je uložený na bezpečném, suchém a stabilním místě. Před zálohou dat disk připojte k PC, proveďte zálohu, disk bezpečně odpojte od PC a uložte zpět na své místo.
Pokud potřebjete nosit data stále u sebe, je vhodné zakoupit ještě jeden disk do terénu popř. část důležitých dat přenášet na USB Flash disku, který je mnohem odolnější proti mechanickému poškození.

6. Hromadné zveřejňování informací


Informace na fakultní úrovni zveřejňuje Ing. Tomáš Kott. Informace pro celou ČZU musí schválit PR oddělení ČZU a distribuci schválených informací následně provádí Helpdesk ČZU.

6.1. Webové stránky fakulty
Informace je možné zasílat e-mailem ideálně ve formátu MS Word (docx) s nadpisem aktuality, krátkým shrnutím a dobou platnosti sdělení. Obrázky, pokud jsou součástí aktuality, vkládejte jako přílohu e-mailu.
6.2. Infopanely
Informace je možné zasílat e-mailem ideálně ve formátu MS Powerpoint (pptx) s dobou platnosti prezentace. Pravidla pro zveřejnění aktualit na infopanelech jsou uvedeny zde.
6.3. Hromadné e-maily
Hromadné e-maily studentům se rozesílají prostřednictvím UIS. Pokud budete mít zájem o hromadné oslovení studentů, je třeba definovat cílovou skupinu (např. všichni bakaláři 1. ročníku v prezenční formě studia).
Hromadné e-maily zaměstnacům a doktorandům se posílají z prostředí Groupwise pomocí e-mailové adresy info_fld_fzp@fle.czu.cz.

Požadavek na hromadné rozeslání e-mailu musí obsahovat: věc, obsahové sdělení se jménem odesílatele a cílovou skupinu. Pokud mají být součásti e-mailu přílohy, je zvykem na tyto přílohy odkazovat hypertextovým odkazem.

7. Wifi sítě ČZU


7.1. Eduroam
Informace k wifi síti Eduroam naleznete na eduroam.czu.cz. Uživatelé wifi sítě Eduroam se mohou připojit i u partnerů projektu Eduroam nejen v ČR, ale i na některých univerzitách v zahraničí. Více na www.eduroam.cz.
7.2. CZU-staff
Nově poskytovaná síť, která je ověřována zcela identicky jako pevné síťové připojení vašeho počítače. Uživatel má na této bezdrátové síti přístup ke stejným zdrojům, jako by byl připojen na pracovišti ve své kanceláři. Podmínkou pro připojení do sítě CZU_staff je využívání zařízení pod správou OIKT s operačním systémem Windows 7 a novější.
7.3. CZU-guest
Primárně je určena pro návštěvníky univerzity nebo externí spolupracovníky, kteří potřebují čerpat službu WiFi připojení jako konektivitu do internetu na svých mobilních zařízeních. Do tohoto prostředí se budou přihlašovat uživatelé přes přístupový portál. Generování přístupu bude zatím provádět výhradně pracoviště Helpdesk ČZU. Cílem této změny je zajištění lepší bezpečnosti a správy WiFi prostředí ČZU při zachování komfortu pro návštěvníky univerzity.


8. Přístup do Magionu (ekonomika)


8.1. Žádost pro přístup
Pro přístup do ekonomického SW Magion je třeba nejprve vyplnit žádost o přístup a zaslat ji na pracoviště Helpdesk ČZU.
8.2. Instalace klienta na PC
Pokud nemáte na ploše svého PC ikonu "Ekonomika", požádejte o její zpřístupnění pracoviště Helpdesk ČZU. Fakultní správci IT prověří verzi klienta pro připojení k Magionu a ikonu zpřístupní.
8.3. Používání Magionu mimo síť ČZU
Připojením k VPN navážete tunelové připojení do sítě ČZU. Poté se přes vzdálenou plochu připojte ke svému univerzitnímu PC, ze kterého Magion spustíte. Univerzitní počítač musí být v době připojení ke vzdálené ploše zapnutý a nastavený pro vzdálené připojení. Požadavek na konfiguraci počítače zadejte na pracoviště Helpdesk ČZU.

9. Intranet ČZU


9.1. Úprava kontaktních informací
Přihlaste se do aplikace intranet.czu.cz, klikněte v horizontálním menu odkaz "Personália" a klikněte na odkaz "Upravit kontaktní informace". V případě potřeby si můžete stáhnout obrázkový manuál. Bez vyplněných kontaktních informací vás fakultní správci IT nemůžou kontaktovat.
9.2. Úprava konzultačních hodin
Klikněte v horizontálním menu na odkaz "Personália" a klikněte na odkaz "Česky" nebo "Anglicky" vedle textu "Upravit konzultační hodiny".
9.3. Nastavení hesla pro wifi Eduroam
Klikněte v horizontálním menu na odkaz "Personália" a dále kliknutí na odkaz "Wifi EDUROAM" v levém menu. Heslo pro připojení k wifi Eduroam MUSÍ být jiné než heslo, kterým se hlásíte do intranetu (UIS apod).
9.4. Editace registrační značky pro vjezd do areálu ČZU
Klikněte v horizontálním menu na odkaz "Personália" a dále kliknutí na odkaz "RZ - závory" v levém menu. Každý zaměstnanec a doktorand má možnost registrovat pouze jednu Registrační značku.
9.5. Editace konferencí
Pokud pořádáte konferenci či jinou akci, která by měla být zobrazena v kalendáři akcí na fakultním webu, kontaktujte Ing. Tomáše Kotta, který akci do kalendáře vloží.

10. Moodle


10.1. Co je Moodle?
Moodle je e-learningový systém, pomocí kterého můžete sdílet studijní materiály, zadávat úkoly pro účastníky kurzu, automaticky vyhodnocovat testy, vytvářet ankety atd.
10.2. Přístup do moodle
Do e-learningového systému Moodle má přístup každý student, doktorand a zaměstnanec ČZU pomocí přihlašovacích údajů, které používá do UIS.
10.3. Vytváření kurzů
Kurzy v Moodle vytváří tzv. garant elektronické podpory (GAELP), kterým je na fakultě Ing. Tomáš Kott. Kurzy se zakládají na vyžádání pro každé období (semestr) zvlášť v závislosti na katalogu aktuálně vyučovaných předmětů v daném období. GAELP založí kurz a ustanoví garanta kurzu, který si již kurz spravuje svépomocí.

11. Kartový systém


11.1. Automaticky přidělená práva
Kmenový zaměstnanec fakulty a doktorand (s aktivním studijním stavem) dostává automaticky práva na přístup do budovy FŽP/FLD hlavním vchodem. Přístup do budovy pro zaměstnance a doktorandy je každý den včetně víkendu od 6:00 - 22:00. Dále zaměstnanec a doktorand dostává automaticky právo na ovládání závor pro vjezd do zaměstnanecké zóny.
11.2. Přístupy do učeben
Za začátku každého semestru jsou vyučujícím přidělena práva dle rozvržené výuky v UIS. Pokud vám byla dodatečně přidělena výuka do místnosti, která je opatřena elektromagnetickým zámkem (přístupem na kartu), požádáte o zpřístupnění místnosti Ing. Tomáše Kotta.
11.3. Speciální přístupy
Speciální přístupy, např. přístup zadním vchodem do budovy FŽP/FLD, musí schválit tajemník fakulty. Bez jeho souhlasu není možné přístup nastavit. Po získání souhlasu kontaktujte Ing. Tomáše Kotta.
11.4. Další využití karty (pokud je nahraná aplikace UEP)
- dotovaná jídla v menze ČZU (pokud na ně máte nárok),
- bezhotovostní platba kartou na místech označené logem Food point,
- nápojové automaty,
- tisk na samoobslužných tiskárnách v areálu ČZU (suterén MCEV, suterén PEF, SIC - vedle knihovny, rektorát - testovací centrum).