Autorizovaný software


Sefos

Metodický postup je výsledkem řešení projektu NAZV č. QH 71296 „Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů“


Autoři: Šišák L., Šach F., Švihla V., Pulkrab K., Černohous V., Stýblo J.
  Sefos - program /program spustíte po rozbalení archivu/Vysadba

Software slouží pro analýzu nákladů obnovy lesa, jedná se o výpočet nákladů obnovy lesa v různých přírodně-porostních podmínkách skupin souborů lesních typů ve variantách prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, a umělé a přirozené obnovy lesa, od přípravy půdy přes všechny výkony a podvýkony až po věk porostu 20 let, tj. do konce 1. věkové třídy.


Autoři: Šišák L., Pulkrab K., Zeman M., Bukáček J., Sloup M.
  Vysadba - program /program spustíte po rozbalení archivu/
  Vysadba - návod
  Výkonové normy v lesním hospodářstvíKatVLS

Implementace vznikla jako součást prací při řešení projektu NAZV QJ1220313 Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství. Program je realizací nástroje posouzení vlivu kategorií lesa na hospodaření na základě skutečných dat, zachycených ve výrobní evidenci lesního podniku metodou rozpouštění účetně evidovaných nákladů a výnosů na jednotlivé hospodářské zásahy v porostech.


Autoři: Polster, P.
  Převody
  Rozpuštění
  KatVLS

Programovy balicek: (sbaleno v archivu .zip) nutno rozbalit, nainstalovat Datos Tools a importovat moduly PREVODY, ROZPOUSTENI a KATVLS.
FeVls

Software slouží pro analýzu základních ekonomických parametrů hospodaření zkoumaného objektu. Pro každý lesní hospodářský celek umožňuje vykalkulovat – s využitím lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské evidence – přímé a úplné vlastní náklady pěstební a těžební činnosti, výnosy těžby výchovné a těžby obnovní a syntetické kritérium hrubý zisk lesní výroby.


Autoři: Pulkrab K., Zeman M., Kupčák V., Šišák L., Sloup R.
  FeVls - program ke stažení
  FeVls - návod
  FeVls - popis algoritmůFes

Software, který umožňuje modelové výpočty potenciální produkce nákladů, výnosů a zisku. Výše objemové produkce se počítá pro jednotlivé modely cílového hospodářství, vymezené na souborech lesních typů (SLT). V rámci jednoho SLT může být vylišeno více cílových hospodářství. Každý model cílového hospodářství má nastavenou určitou cílovou skladbu a určité obmýtí. Z těchto údajů se podle platných růstových tabulek odvodí hektarový průměrný mýtní přírůst, který představuje roční objemovou produkci hlavního porostu. Objemová produkce z probírkových zásahů je zahrnuta v probírkových modelech. K vyčíslení hodnoty lesní produkce jsou použity sortimentační tabulky a tabulky průměrného zpeněžení. Modely nákladů pěstební a těžební činnosti byly vypracovány na základě podrobné analýzy jednotlivých hospodářských opatření podle souborů lesních typů a cílového hospodářství. Jedná se o celkové náklady na jeden hektar v průběhu celého obmýtí.


Autoři: Pulkrab K., Zeman M., Kupčák V., Šišák L., Sloup R.
  Fes - program ke staženíFeVls2000

Software FeVls2000 je modifikovanou verzí programu FeVls, který umožňuje uživateli měnit parametry modelu, a to výši jednotkových nákladů širokého spektra hospodářských opatření pěstební a těžební činnosti a aplikovat aktuální cenovou hladinu při obchodování se sortimenty surového dříví. Software slouží pro analýzu základních ekonomických parametrů hospodaření zkoumaného objektu. Pro každý lesní hospodářský celek umožňuje vykalkulovat – s využitím lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské evidence – přímé a úplné vlastní náklady pěstební a těžební činnosti, výnosy těžby výchovné a těžby obnovní a syntetické kritérium hrubý zisk lesní výroby.


Autoři: Pulkrab K., Zeman M., Kupčák V., Šišák L., Sloup R.
  FeVls 2000 - program ke stažení